Algemene voorwaarden

 

Alle leveringen en afwikkelingen van uw bestelling vinden plaats door de Smart Repair International.

Algemene voorwaarden Smart Repair International 1-5-2012

Art. 1. Opdrachtgever en Smart Repair International; leveringen en betalingen

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft gegeven; onder Smart Repair International: Smart Repair International, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Pleimuiden 4.

2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Smart Repair International is gevestigd.

3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

4. Alle prijzen getoond op de webshop zijn Exclusief BTW.

Art. 2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.

4. Een opdracht bindt Smart Repair International eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Smart Repair International ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeide.

Art. 3. Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot berekening van een lager bedrag dan is overeengekomen.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Smart Repair International ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Smart Repair International, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Art. 4. Eigendommen van opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken doe hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwt moet Smart Repair International dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande aan zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken.

Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Art. 5. Verzending van de goederen en het vervoersrisico

1. Tenzij anders overeengekomen zorgt Smart Repair International voor verzending en levering van de goederen. Smart Repair International behoudt zich het recht voor, kosten van verzending in rekening te brengen aan de afnemer.

2. Het aannemen der goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd.

Wanneer de goederen door of vanwege Smart Repair International zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan dient hij Smart Repair International hiervan terstond, in ieder geval binnen 24 uur na de levering, per e-mail (order@srinternational.nl) op de hoogte te stellen.

Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Smart Repair International geen reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard.

3. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Smart Repair International, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

Art. 6. Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen per direct.

2. Smart Repair International is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.

3. Wanneer Smart Repair International goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet afleveren, dan behoudt hij zich het recht voor minimaal 30% van de koopsom als vooruitbetaling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschieden zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.

4. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Smart Repair International hiervan rentenota’s hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.

5. Bij levering van de goederen in gedeelten is Smart Repair International gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum dient te worden betaald.

6. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

7. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.

8. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Smart Repair International heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman. (advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.)

9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 45,00. bedragen.

Art. 7. Retentierecht

Wanneer Smart Repair International goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Smart Repair International heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van die opdrachtgever, heeft plaatsgevonden onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. De kosten van opslag zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8. Vertraging door de opdrachtgever

Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Smart Repair International over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschreven in artikel 6.

Art. 9. Overschrijding leveringstermijn

De door Smart Repair International met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Art. 10. Annuleringen

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehouden tot betaling aan Smart Repair International van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percentage wordt door Smart Repair International verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

Art. 11. Afname

1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming danwel het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.

2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht de opslagkosten zoals Smart Repair International die dan in rekening brengt, te voldoen.

3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zo ook indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgesproken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Smart Repair International – te zijner keuze – het recht om òf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, òf de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” in artikel 10.

Art. 12. Reclames

1. Eventuele reclames moeten per e-mail (order@srinternational.nl) geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Smart Repair International kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, of heeft laten be- of verwerken, danwel heeft doorverkocht aan derden.

3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.

4. Smart Repair International heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren.

5. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

6. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.

7. Verkleuringen van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Art. 13. Afwijkingen

1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

2. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Smart Repair International geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Art. 14. Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van Smart Repair International tengevolge van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie, beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten tengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan wel redelijkerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Smart Repair International redelijkerwijs van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Smart Repair International daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Smart Repair International van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Smart Repair International af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Art. 15. Prijswijzigingen

1. Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is Smart Repair International gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.

2. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Art. 16. Garanties

Op alle door Smart Repair International geleverde goederen verstrekt Smart Repair International dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.

Art. 17. Draagwijdte leveringsvoorwaarden

1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.

2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door Smart Repair International schriftelijk zijn erkend.

3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Art. 18. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Smart Repair International verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Smart Repair International tot algehele betaling van deze produkten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde produkten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de produkten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze produkten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplichting de uitvoerende ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van de Smart Repair International in kennis te stellen.

Art. 19. Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.

Art. 20. Kredietbeperking

Alle nota’s van Smart Repair International kunnen worden verhoogd met 2% kredietbeperking. Deze kredietbeperking mag in mindering worden gebracht wanneer de opdrachtgever de ontvangen nota binnen 30 dagen na ontvangst betaalt.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Prijzen zijn ex. Btw

Winkelmand Afrekenen

Account aanvragen